Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop-, verhuur- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van “BAR CONTAINER”.
1.2 Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper, waaronder de wederpartij en in voorkomend geval: de huurder, van BAR CONTAINER wordt verstaan, zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door BAR CONTAINER, dan wel met de schriftelijke toestemming van BAR CONTAINER worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.
1.3 Alle offertes van BAR CONTAINER zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen BAR CONTAINER en koper respectievelijk huurder zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door BAR CONTAINER worden aanvaard.
1.4 Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voor zover BAR CONTAINER deze schriftelijk heeft bevestigd.

 1. Prijzen

2.1 Prijsopgaven van BAR CONTAINER alsmede de met BAR CONTAINER overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is BAR CONTAINER gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

 1. Levering

3.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.
3.2 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde AF FABRIEK. Zodra de verkochte zaken derhalve BAR CONTAINER hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper, onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.
3.4  Opgegeven levertijden gelden altijd als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient afnemer ons schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot onze aansprakelijkheid leiden, behoudens ingeval van opzet.
3.5 Ingeval de koper in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal BAR CONTAINER gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn opgeslagen, is BAR CONTAINER nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te
3.6 Nieuwe laagste prijs garantie containers worden in de meeste gevallen verscheept met vrachtwagen transport. Gedurende dit transport kunnen lichte transport- en handelingsschades ontstaan. Die helaas niet te voorkomen vallen. Kleine schades, zoals deuken en krassen en lichte roestvorming kunnen het geval zijn. Natuurlijk krijgt u geen container met volume ( dieper dan 50mm ) deuken geleverd. De vloer kan lichte gebruikssporen, zoals sporen van heftruck banden. De schades moeten binnen 24 uur na levering gemeld worden door middel van foto’s en/of een video.
3.7 Wij hanteren een bezorgafstand van maximaal 15 meter van de vrachtwagen en de oppervlakte waarop het materiaal geplaatst moet worden is vlak en geschikt voor rollend materiaal.
3.8 Binnenshuis transporteren van de goederen doen wij niet. Dit betekent als de goederen door een woon of kantoorpand heen verplaatst moeten worden. We leveren tot aan de deur.

 1. Reclames

4.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de koper terzake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.
4.2 Reclames worden door BAR CONTAINER enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij BAR CONTAINER zijn ingediend.
4.3 Indien BAR CONTAINER een overeenkomstig het onder 4.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal BAR CONTAINER de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de koper echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan BAR CONTAINER retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van BAR CONTAINER. BAR CONTAINER is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.
4.4 Koper dient de door BAR CONTAINER geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames terzake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij BAR CONTAINERzijn ingediend.
4.5 Overschrijding van de in artikelen 4.2 en 4.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg.
4.6 Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voorzover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op BAR CONTAINERnimmer worden gecompenseerd met een schuld aan BAR CONTAINER uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

 1. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door BAR CONTAINER zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
5.2 Van overmacht aan de zijde van BAR CONTAINER is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien BAR CONTAINER na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van BAR CONTAINER of van een onderneming waarvan BAR CONTAINER de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van BAR CONTAINER ontstaan. BAR CONTAINER zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan de koper melden.
5.3 BAR CONTAINER is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. BAR CONTAINER is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.
5.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is BAR CONTAINER niet aansprakelijk.

 1. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van BAR CONTAINER tot aan het moment waarop de koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken, en totdat alle overige vorderingen van verkoper op koper waarvoor verkoper krachtens artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan bedingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is de koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van verkoper te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van verkoper ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.
6.2 Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de koper verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is BAR CONTAINER gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover BAR CONTAINER heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan koper tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan BAR CONTAINER zullen worden overgedragen.
6.3 Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is BAR CONTAINER gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.
6.4 Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft BAR CONTAINEReveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.
6.5 BAR CONTAINER verschaft aan koper op het moment dat koper jegens BAR CONTAINER aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij BAR CONTAINER zich tot levering heeft verplicht, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van BAR CONTAINER, mede ten behoeve van andere aanspraken, uit welke hoofde dan ook, die BAR CONTAINER op koper heeft. Koper vestigt hierbij ten behoeve van BAR CONTAINER een eerste pandrecht op de door BAR CONTAINER in eigendom onder voorbehoud van pandrecht aan koper geleverde zaken, welk pandrecht BAR CONTAINER hierbij aanvaardt. Koper verklaart bevoegd te zijn tot verpanding van voornoemde zaken alsmede dat op die zaken geen beperkte rechten en/of beslagen rusten.

 1. Betaling

7.1 De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.
7.2 BAR CONTAINER is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van BAR CONTAINER zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met BAR CONTAINER gesloten overeenkomst.
7.3 Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.
7.4 koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft BAR CONTAINER het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voorts is BAR CONTAINERgerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die BAR CONTAINER (te harer keuze) tegen de koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,– exclusief b.t.w.

 1. Opeisbaarheid en ontbinding

8.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van BAR CONTAINER op koper onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of koper anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft BAR CONTAINER in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door BAR CONTAINER geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.
8.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan BAR CONTAINER verschuldigde ten gevolge.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens grove schuld is BAR CONTAINER nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk.
9.2 Ingeval van aansprakelijkheid van BAR CONTAINER is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van BAR CONTAINER wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door BAR CONTAINER geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.
9.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
9.4 BAR CONTAINER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de container veroorzaakt door onzorgvuldige verplaatsing m.b.v. een hijskraan door gebruik te maken van de hijsogen, dit geldt niet voor de premium model containers met 10 jaar anti roest fabrieksgarantie.
9.5 BAR CONTAINER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geen enkele schade aan de container, materialen, personen in het brede begrip tijdens onze gratis hulp met opbouw. Dit komt omdat BAR CONTAINER de opbouw niet volledig met eigen personeel in de hand heeft en hierdoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.  Bij volledige opbouwservice kan deze schade aan de container wel worden verhaald bij BAR CONTAINER aangezien het geleverde volledig wordt opgebouwd alleen door medewerkers van BARCONTAINER.
9.6 BAR CONTAINERkan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de inhoud van de container.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen BAR CONTAINER en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag mist toepassing.
10.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waarin de statutaire zetel van BAR CONTAINER is gelegen.

BIJZONDER DEEL

11. Toepasselijkheid

11.1 In dit Bijzonder Deel van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Huurder : de wederpartij van BAR CONTAINER
Huurobject : het object dat Huurder huurt van BAR CONTAINER
Huurovereenkomst : de tussen BAR CONTAINER en huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur en verhuur van een Huurobject.
11.2 De in het Bijzonder Deel van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de in het Algemeen Deel opgenomen bepalingen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een Huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door BAR CONTAINER, als Verhuurder.

 1. Aanbiedingen

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van BAR CONTAINER, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van BAR CONTAINER kan door BAR CONTAINER worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat BAR CONTAINER de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.
12.2 Opgaven en specificaties van BAR CONTAINER betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.
12.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en / of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een Huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.
12.4 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen op straffe van verval binnen twee werkdagen na datum van de bevestiging door Huurder schriftelijk aan BAR CONTAINER te worden medegedeeld.

 1. Huurprijs en Zekerheid

13.1 Alle prijzen aan de zijde van BAR CONTAINER zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.
13.2 Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door BAR CONTAINER kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan BAR CONTAINER deze ook apart aan Huurder in rekening brengen.
13.3 Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan BAR CONTAINER het ter beschikking stellen van het Huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de Huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening van hetgeen BAR CONTAINER aan Huurder uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft.
13.4 Indien naar het redelijke oordeel van BAR CONTAINER de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van BAR CONTAINERonverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van BAR CONTAINER te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is BAR CONTAINER gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. Betaling

14.1 Hetgeen Huurder aan BAR CONTAINER verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij BAR CONTAINER, hetzij door overboeking naar een door BAR CONTAINER aan te geven bankrekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijschreven op de bankrekening in de vorige zin bedoeld.
14.2 Indien en voor zover (enig deel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is BAR CONTAINER, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd:
(a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5% per maand over (het niet betaalde deel van) de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en
(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Huurder met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Huurder.
Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan BAR CONTAINER verschuldigd is ten volle te voldoen, is BAR CONTAINERvoorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. BAR CONTAINERkan voorts alle kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover Huurder moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van BAR CONTAINER tegen Huurder minimaal € 1.250.
14.3 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die BAR CONTAINER in verband met tekortschieten van Huurder onder de Huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Één en ander geldt voor zover BAR CONTAINER niet anders bepaalt.
14.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het Huurder niet toegestaan op een bepaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Voorts is Huurder niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten in geval van enige tekortkoming aan de zijde van BAR CONTAINER.

 1. Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject

15.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het Huurobject door BAR CONTAINER aan Huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats, stalling of dat magazijn van BAR CONTAINER, die, respectievelijk dat, BAR CONTAINER aangeeft. BAR CONTAINER geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet eerder in verzuim dan nadat hem door Huurder na afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter beschikking stellen en BAR CONTAINER ook deze termijn heeft laten verstrijken. Bij het vaststellen van deze redelijke termijn moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen.
15.2 Indien Huurder het Huurobject niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan BAR CONTAINER is toe te rekenen, geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is BAR CONTAINER gerechtigd om de Huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Huurder het Huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat BAR CONTAINER aan Huurder heeft aangezegd.
15.3 Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient Huurder zorgvuldig het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan BAR CONTAINER te melden. Gebreken, die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten heeft het Huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die Huurder niet tijdig aan BAR CONTAINER schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering voor de huurprijs, ontbinding, van de Huurovereenkomst of vergoeding van schade.

 1. Gebruik

16.1 Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt:
(a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;
(b) dat Huurder het Huurobject gebruik met inachtneming van de aanwijzingen, die BAR CONTAINER hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
(c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
(d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies van het Huurobject;
(e) dat Huurder het Huurobject niet verhuisd of verplaatst van de locatie waarop het Huurobject op basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de BAR CONTAINER is verkregen.
16.2 Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.
16.3 Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAR CONTAINER
16.4 Indien BAR CONTAINER de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat Huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke werktijden.

 1. Beslag; aanspraak van derden

17.1 Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht BAR CONTAINER hiervan onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door BAR CONTAINER te geven instructies te handelen. BAR CONTAINER is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter beschikking te stellen.
17.2 Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op aan BAR CONTAINER toebehorende Huurobjecten en daar vloeien kosten uit voort voor BAR CONTAINER, is Huurder gehouden BAR CONTAINER schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

 1. Gebreken

18.1 Onverminderd het in 15.3 bepaalde, dient Huurder, indien hij tijdens de huur aan het Huurobject gebreken, tekortkomingen of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen drie werkdagen schriftelijk aan BAR CONTAINER te melden. Gebreken, tekortkomingen of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of vergoeding van de schade door BAR CONTAINER
18.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met BAR CONTAINER Laat Huurder tijdig overleg met BAR CONTAINER na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.
18.3 BAR CONTAINER zal, nadat door Huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject gemeld is en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het Huurobject geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging / gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging en de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal / zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen Huurobject op verzoek van BAR CONTAINER onverwijld ter beschikking van BAR CONTAINER op een door deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van BAR CONTAINER een reparatie door een derde uitvoeren. BAR CONTAINER kan aan Huurder al dan niet tijdig een vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stellen. De kosten van het herstel komen voor rekening van BAR CONTAINER, behoudens indien en voor zover BAR CONTAINER aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is toe te rekenen. Aan Huurder is in ieder geval toe te rekenen (i) gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een goed huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of nalaten van derden voor wie BAR CONTAINERrechtens geen verantwoordelijkheid draagt.
18.4 Indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, dat/die niet (mede) aan hem is toe te rekenen, het Huurobject meer dan één (1) werkdag in het geheel niet kan gebruiken, heeft hij recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het Huurobject in het geheel geen gebruik kan maken.
18.5 Indien (i) BAR CONTAINER ook na een schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe, waarbij een – gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – een redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op te heffen, (ii) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en (iii) er door BAR CONTAINER geen vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking is gesteld, dan is Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd, zolang hij niet naar het oordeel van BAR CONTAINER genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten van herstel heeft verstrekt, indien BAR CONTAINER daarom op de voet van het bepaalde in 18.3, laatste zin, heeft verzocht.

 1. Verlies of vergaan van het huurobject

19.1 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het Huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan BAR CONTAINER te melden en verder aan BAR CONTAINER alle medewerking, die deze in verband met het verlies of vergaan behoeft, te verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het Huurobject naar het oordeel van BAR CONTAINER de huurwaarde op dat moment van het Huurobject in het economische verkeer overtreffen.
19.2 Tenzij BAR CONTAINER na de melding van het verlies of het vergaan van het Huurobject een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de Huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan van het Huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het Huurobject Huurder het resterende gedeelte van het Huurobject wil blijven gebruiken, wordt de Huurovereenkomst voorgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in dezelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele Huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd.
19.3 Indien het verlies of het vergaan als gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan Huurder is toe te rekenen, komt schade die BAR CONTAINER dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het vergaan wordt deze schade berekend op basis van de vervangingswaarde.

 1. Teruggave na einde Huurovereenkomst

20.1 Bij het einde van de Huurovereenkomst moet Huurder aan BAR CONTAINER mededelen dat het Huurobject weer ter beschikking van BAR CONTAINER staat. Tot de teruggave van het Huurobject blijft de zorg voor het Huurobject rusten op Huurder.
20.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Huurobject gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het Huurobject bij gebruik van het Huurobject in overeenstemming met wat van een goed Huurder verwacht mag worden – in de oorspronkelijke staat terug aan BAR CONTAINER door het huurobject aan BAR CONTAINER ter beschikking te stellen op de plaats waar BAR CONTAINER het Huurobject aan Huurder ter uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld. Huurder stelt het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de Huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.
20.3 Voorts geeft Huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 20.2, aan BAR CONTAINER de onderdelen van het Huurobject terug die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door Huurder verricht.
20.4 Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan het Huurobject is aangebracht, wordt eigendom van BAR CONTAINER, die deswege generlei vergoeding aan Huurder verschuldigd zal zijn, en onverminderd het recht van BAR CONTAINER om hetgeen Huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten te verwijderen.
20.5 Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de voor hem gelende plaats en datum, dan geraakt Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van BAR CONTAINER vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dat dat Huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft BAR CONTAINERrecht op de volledige vergoeding van alle schade, die BAR CONTAINER lijdt als gevolg van het tekortschieten door Huurder in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is BAR CONTAINER alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.
20.6 Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is beschadigd of niet gereinigd, dan is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor BAR CONTAINER ontstaan. Deze laatste zin geldt tenzij Huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.
20.7 Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan BAR CONTAINER om laatstgenoemde in staat te stellen weer de beschikking over het Huurobject te verkrijgen.
20.8 Indien na teruggave blijkt dat niet enkel het Huurobject weer ter beschikking is gesteld aan BAR CONTAINER, maar tevens materiaal dat geen eigendom is van BAR CONTAINER, dan is BAR CONTAINER gerechtigd de hierdoor ontstane extra (sorteer)kosten bij de Huurder in rekening te brengen.

 1. Ontbinding Huurovereenkomst

21.1 BAR CONTAINER is bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist met onmiddellijke ingang ontbinden, indien:
(a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden;
(b) ten aanzien van Huurder surséance van betaling dan wel het uitspreken van het faillissement is verzocht;
(c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd;
(d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;
(e) Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;
(f) Dan wel zich enige andere omstandigheid voordoet, die bij BAR CONTAINER redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst.
21.2 BAR CONTAINERis niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst als bedoeld in 21.1.
21.3 Alle uit ontbinding voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder. Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van BAR CONTAINER opeisbaar.

 1. Verzekering

22.1 Indien BAR CONTAINER het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, dat:
(a) Huurder als een goed huisvader voor het Huurobject dient te zorgen;
(b) Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject onverwijld mede schriftelijk aan BAR CONTAINERdient te melden;
(c) Huurder gehouden blijft aan BAR CONTAINER de schade te vergoeden, die BAR CONTAINER als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door BAR CONTAINERafgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het eigen risico of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het Huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de Huurder, omdat Huurder de beschadiging, vernietiging of verlies niet tijdig aan BAR CONTAINER heeft gemeld of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als volg van beschadiging of verlies van het Huurobject volledig te dekken.

 1. Hoofdelijkheid

24.1 Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de Huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens BAR CONTAINERvoor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 1. Overdracht rechten en verplichtingen

25.1 Huurder kan rechten of verplichtingen uit de Huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van BAR CONTAINER overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. BAR CONTAINER kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.
25.2 BAR CONTAINER heeft het recht de eigendom van het Huurobject alsmede de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met Huurder gesloten Huurovereenkomst over te dragen aan een derde. Huurder stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van het Huurobject aan een derde worden overgedragen.

Bergschenhoek, September 2022

Sluiten
Winkelwagen (0)

Geen producten in je winkelwagen. Geen producten in je winkelwagen.Language